ÁSZF

A Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt. (Eladó) Általános Szerződési Feltételei (2019. 07. 01.)

 

Általános rész


A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Eladó által kereskedelmi forgalomba hozott valamennyi termékének kis- és nagykereskedelmi forgalomban értékesített termékének adás-vételére érvényes a Vevővel történő külön az eltérést kifejezetten rögzítő megállapodás hiányában. A jelen ÁSZF az Eladó által értékesített termékek valamennyi adás vételi szerződésének részét képezik úgy, hogy azt a Vevőkkel (az Eladóval szerződő felekkel) Eladó a vásárláskor közli és azt a Vevő elfogadja. Az ÁSZF-t Eladó kereskedelmi üzletterében kifüggeszti, www.soos.hu honlapján közzéteszi és Vevő kívánságára a Vevőnek írásban is átadja. Az Eladó az ÁSZF-től eltérő feltételeket csak az Eladó és Vevő között írásban létrejött egyező akaratot kifejező szerződéses kikötés esetén alkalmaz. A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, vagy a vásárlást követő érdekmúlás jogcímén a fizetés megtagadásának, a vételár visszatartásának-, ill. csökkentésének nincs helye. Amennyiben az Eladó a Vevő között a szerződés előleg vagy előrefizetés feltételével jön létre fizetési határidő megjelölésével és a Vevő ezen fizetési kötelezettségét késve teljesíti, akkor ez a rendelés visszaigazolásban vállalt szállítási határidőre halasztó hatályú, illetőleg Eladó jogosult a visszaigazolásában vállalt feltételeket módosítani, az előleg nemfizetése esetén pedig a szállítást visszatartani vagy a szerződés teljesítésétől elállni. Amennyiben az előleg nemfizetéséből Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a Vevőre - a többletköltségek hiteles igazolása mellett - áthárítani és a számlában érvényesíteni.


Ajánlat


A Vevő részére adott hirdetés és tájékoztató jellegű ajánlatok - pl.: a körlevelekben, prospektusokban, a sokszorosított más közleményekben adott ajánlatok, valamint a telefonon és faxon, nem cégjegyzésre jogosított alkalmazottak által aláírt ajánlatok - az Eladó részéről nem létesítenek ajánlati kötöttséget. Ajánlati kötöttség Eladót kizárólag akkor terheli, ha az ajánlat konkrét jogügyletre írásban történik a feltételek, az ár és az ajánlati kötöttség idejének rögzítésével, és az ajánlatot az Eladó cégjegyzésre jogosult tisztségviselői vagy meghatalmazott alkalmazottai írják alá. A megrendelésnek nem minősülő, Vevő kérelemre összeállított részletes ajánlat elkészítéséért az Eladó díjat számíthat fel. Tulajdonjog Az áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, ameddig az áruhoz kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig az áru az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el (nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul és nem terhelhető fedezetként).


Rendelés visszaigazolás

 

Kizárólag az Eladó által írásban visszaigazolt rendelések tekintendők Eladó részéről elfogadottnak. Az Eladó kizárólag a visszaigazolásban rögzített tartalom teljesítését vállalja, a visszaigazolásban nem szereplő egyéb feltételek teljesítését az Eladó csak az ÁSZF-ben foglaltak szerint vállalja. A Vevő által aláírt megrendelésre küldött, az Eladó részéről cégjegyzésre jogosult által aláírt visszaigazolás szerződést hoz létre a felek között a megrendelésben és a visszaigazolásban leírt tartalommal. Eladó a visszaigazolásban minden esetben kifejezetten utal arra, hogy a jelen ÁSZF a szerződés részét képezik. Eladó jogosult a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződéstől elállni, ha Vevő a meghatározott határidőn belül nem nyújtja az Eladó által kikötött és a vevő által elfogadott fizetési biztosítékokat. (pl. előrefizetés, előlegfizetés, bankgarancia, akkreditív, stb.). Vevő a létrejött szerződéstől a Ptk. 6:231. § (3) bekezdésében foglaltak szerin a teljesítés felajánlásáig elállhat. Az elállási jog gyakorlásával az eladónak okozott kárért a vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik.


Ár


Az Eladó által árjegyzékben közölt árak nem tartalmazzák a szállítási költséget és az áfá-t, illetve ha az egyedileg feltüntetésre kerül, úgy a csomagolás költségét sem. Az árak az Eladó telephelyein történő átadással kalkuláltak. Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát beszállítói áremelés, devizaárfolyam változás és egyéb más olyan ármódosító körülmény bekövetkezése esetén, mely Eladótól függetlenül következik be. Az árváltoztatás jogát a nyomtatott árjegyzékekben illetőleg
telefonon /faxon/ közölt tájékoztató jellegű árakra vonatkozóan Eladó fenntartja. A megrendelések visszaigazolásaként közölt árak változtatásának jogát akkor érvényesítheti Eladó, ha a visszaigazolás és a teljesítés között több mint 15 naptári nap telik el, és ezen joga fenntartását Eladó Vevővel (Megrendelővel) a visszaigazolásban közli. A Vevő telephelyére az Eladó szállítóeszközével vagy futárszolgálattal történő szállításkor az Eladó szállítási költséget számít fel, melyet a szállítmány tömegének és a szállítási távolságnak a függvényében határoz meg.


Fizetési feltételek


Késedelmes fizetés esetén az Eladó a vállalkozások közötti szerződések esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mindenkori, a késedelembe esés naptári féléve első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult, a számla esedékességét követő naptári naptól kezdődően a megfizetés napjáig. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat megfizetése azonnal esedékes. Az Eladó jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetére legalább 40 € költségátalányra [Ptk. 6:155. § (2) bekezdés], melyet az MNB középárfolyamán számítva terhel ki a Vevő részére. A fizetési határidőig kiegyenlítetlen számla esetén az Eladó jogosult a Vevő kiszolgálását kizárólag azonnali készpénz-fizetéshez, előreutaláshoz, hitelkártyás fizetéshez kötni. Fogyasztói szerződések esetén a késedelmi kamat a Ptk. 6:48. § szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamattal egyezik meg. A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, vagy a vásárlást
követő érdekmúlás jogcímén a fizetés megtagadásának, a vételár visszatartásának-, ill. csökkentésének nincs helye.
Amennyiben az Eladó a Vevő között a szerződés előleg vagy előrefizetés feltételével jön létre fizetési határidő megjelölésével és a Vevő ezen fizetési kötelezettségét késve teljesíti, akkor ez a rendelés visszaigazolásban vállalt szállítási határidőre halasztó hatályú, illetőleg Eladó jogosult a visszaigazolásában vállalt feltételeket módosítani, az előleg nemfizetése esetén pedig a szállítást visszatartani vagy a szerződés teljesítésétől elállni. Amennyiben az előleg nemfizetéséből Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a Vevőre - a többletköltségek hiteles igazolása mellett - áthárítani és a számlában érvényesíteni.


Tulajdonjog


Az áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, ameddig az áruhoz kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig az áru az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el (nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul és nem terhelhető fedezetként).


Szállítás, kárveszély


Az árunak az Eladó bármely telephelyén a Vevőnek történő átadással a kárveszély az Eladóról a Vevőre száll. Az Eladó által végzett szállításoknál a kárveszély az áru Vevőnek történő átadásától a Vevőt terheli. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási dokumentum (szállítólevél, számla stb.) Vevő – vagy a vevő megbízottjának e megbízotti minőségét feltüntető - aláírásának helyén és időpontjában száll át, ezt minden esetben a szállítólevélen fel kell tüntetni. Eladó fenntartja a jogot, hogy értékesítés előtt publikus adatbázisban ellenőrizze a Vevő hűtőközeg vásárlási jogosultságát valamint ellenőrizze - azok megtöltése előtt - a Vevő által biztosított hűtőközeg tartályok hitelességét. Az Eladó indokolt esetben megtagadhatja az értékesítést vagy a hűtőközeg Vevő tartályába való töltését. Eladó jogosult a nem mentességgel szállítható, ADR hatálya
alá tartozó termékek átadása előtt ellenőrizni a szállítóeszközt és az átvevő személyt. Nem megfelelés esetén az Eladó az átadást megtagadja. Az áruátadás jelen pontban részletezett megtagadása kizárja az Eladó teljesítési késedelemét. Az Eladó bármely telephelyén történő áruátvétel során a Vevő kizárólag az arra kijelölt helyen tartózkodhat. Az anyagmozgatás és áruátadás veszélyes üzem, így a Vevők elzárt területen való tartózkodása kizárja az Eladó felelősségét.


Göngyölegek


Az Eladó bizonyos termékeihez göngyöleget biztosít, mely az Eladó kizárólagos tulajdona. Az Eladó ezt a bérlet formájában biztosítja a Vevő számára. A bérleti díj számítása a bérlés napját követő 30 nap utáni első teljes naptári hónap első napján kezdődik. Az Eladó jogosult a bérleti díjtól eltekinteni, illetve jogosult minimum egy írásos felszólítás után a bérlet tárgyát a Vevő részére kiszámlázni. A bérleti díj göngyölegenkénti díját az átvételt igazoló szállítólevél tartalmazza.


Jótállás


Az eladott termékekkel kapcsolatosan amennyiben az eladott termék gyártója saját jótállási levelével vállal jótállást, ez a gyártói jótállás érvényesíthető. A kompresszorok és aggregátok tekintetében az Eladó saját jótállási levelét kitöltve az abban feltüntetettek szerint vállal szerződésen alapuló jótállást. Ezen jótállás a jótállási levéllel akkor érvényesíthető, ha az ehhez melléklet üzembe helyezési lapot az Eladóhoz a Vevő a beépítést (üzembe helyezést) követő 8 munkanapon belül visszaküldi. Az Eladó üzembe helyezést igénylő berendezések és részegységek esetén szerződésen alapuló jótállást vállal a Vevőnek történő átadástól 12 hónap, de legfeljebb az áru gyártási dátumától számított 18 hónap időtartamra. A jótállási kötelezettség csak az Eladó által Vevőnek eladott komplett termékre vonatkozik abban az esetben, ha a meghibásodás az
átvételkor fel nem ismerhető és rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező konstrukciós-, anyag-, vagy gyártási hibából eredően meghibásodik, de nem terjed ki a beszerelés után a termékhez kapcsolt egyéb gépelemekre. A jótállási kötelezettség csak szakszerű szállítás, tárolás, beépítés és üzemeltetés esetén terheli Eladót. Fogyasztókkal kötött szerződés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott termékek estén e rendelet szerint kell eljárni.


Szavatossági jogok


A Ptk. szerinti szavatossági jogait Vevő választása szerint a jótállási idő alatt is érvényesítheti.

Minőségi-, mennyiségi kifogások
Hiányos-, vagy téves szállításon alapuló mennyiségi kifogásokat, illetve minőségi kifogásokat felismerhető hiányosságok esetén, haladéktalanul írásban közölni kell az Eladóval, az átvételkor felvett jegyzőkönyvben, vagy az áruátvételtől számított 7 napon belül. Nem felismerhető hiányosságokat a felismeréstől számított 7 napon belül, de legkésőbb a jótállási idő utolsó napjáig kell írásban az Eladóval közölni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint kifogásolt árut ill. hiányosságot megvizsgálja, vagy független intézménnyel illetve szakértővel megvizsgáltassa. A kifogásolt árut az Eladó telephelyére kell a Vevőnek visszaküldeni / szállítani. Amennyiben az Eladó a kifogást elismeri illetőleg a vizsgálat a kifogás jogosságát igazolja, Eladó jogosult a hibát javítással, pótlólagos alkatrész szállításával vagy cserével saját választása alapján megszüntetni. A minőségi kifogás jogosságának megállapításáig, a Vevő kérésére Eladó cserekészüléket szállít, melyet a Vevő részére leszámláz. A kifogás jogosságát megállapító vizsgálati döntés után Eladó a leszámlázott cserekészülék értékét jóváírja.


Áruvisszavétel


Amennyiben Eladó a Vevő kérésére /mert a Vevőnek utóbb felmerült okból a termékre nincs szüksége/ úgy dönt, hogy az árut visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti: Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja az áruszámla és a szállítólevél számát. Az árut az Eladó telephelyére kell visszaszállítani eredeti csomagolásban és állapotban. Az Eladó megtagadhatja a visszavételt, ha a csomagolás ill. az áru sérült vagy az áru beépítésre került vagy az áru csak az adott Vevő részére rendelt típus vagy nem komplett termék /pl. hűtőközeg ill. egyéb vegyi anyag / esetében. Az Eladó jogosult a Vevő részére az ügyintézés költségét felszámítani és a visszatérített vételárból számla szerint visszatartani. Ennek mértéke 3 napon belül 0%, 8 napon belül 10%, 30 napon belül 20%, míg 365 napon belül 30%- a, 365 napon túl 50%-a az eredeti vételárnak. A 365 napon túl vásárol termékek visszavételét műszaki avulás okán az Eladó visszautasíthatja.


Felelősség


Eladó kizárja kártérítési felelősségét - kivéve, ha az Eladó részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn - a nem megfelelő árukezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre /beüzemelésre/ üzembetartásra ki nem képzett illetve az előírt bizonyítványokkal, szakképzettséggel nem rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén. A kártérítés minden esetben legfeljebb a szállított áru értékéig terjed. Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére, kivéve, ha a Felek írásban késedelmi kötbér kikötésében és meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem Eladó érdekkörében felmerülő okból következik be.


Vis maior


Vis maior esetén a késedelmes szállításért Eladót felelősség nem terheli. Ennek elmúltával az Eladó köteles az árut leszállítani. A vis maior ténye nem befolyásolja az árat.

Jogviták rendezése
Felek kikötik a jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáik esetére a magyar jog alkalmazását, valamint a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét. A fogyasztóval kötött szerződésből eredő fogyasztói panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § szerint kell eljárni. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt egyes feltételek érvénytelenné válnának, úgy ez a többi kikötés érvényességét nem befolyásolja.


Adatkezelés


Eladó a Vevő számlán szereplő, és a kereskedelmi kapcsolattartáshoz szükséges, önkéntesen megadott adatait számítógépes rendszerében rögzíti. Vevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja, hogy Eladó ezeket az adatokat a továbbiakban a Vevő részére küldött tájékoztató anyagokhoz felhasználhassa, és kizárólag a vele való kapcsolattartás - valamint törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése - céljából kezelje.


Egyéb közlések


Az Eladó internetes áruházán keresztül történő internetes értékesítésre a www.soos.hu, a www.kaisai.hu, a www.hisensevrf.hu és a www.elektrosoos.hu honlapokon található ÁSZF vonatkozik. Az ÁSZF módosítása esetén az Eladó erről tájékoztatást nyújt honlapján, e-mail vagy kifüggesztés útján.

Soós és Társa Zrt.